Algemeen

Voor de organisatie van de grote Manifestatie in 1990 in Esch en voor het in de toekomst verder bevorderen van de Europese uitwisseling werd het Comité “Stichting Esch, Trefpunt in Europa” opgericht. Dit in lijn met de organisatie opzet als bedoeld voor alle landen onder de gemeenschappelijke noemer: “Friends of Europe”.

Bij de samenstelling van het bestuur werd er naar gestreefd om de diverse maatschappelijke geledingen in Esch zo breed mogelijk te laten vertegenwoordigen, aangevuld met een vertegenwoordiger uit het College of de Raad. Dit onder leiding van de burgemeester.

In de praktijk werden tot de gemeentelijke herindeling op 1 januari 1996 de initiatieven t.b.v. de uitwisseling veelal uit het ‘Gemeentehuis Esch’ genomen.

Onderkend werd dat na bovengenoemde datum deze gang van zaken niet meer haalbaar zou zijn. Echter, betrokkenheid en ondersteuning vanuit het nieuwe gemeentebestuur werd wel noodzakelijk geacht.

Vernieuwing van het stichtingsbestuur met dezelfde doelstellingen werd dan ook in de besprekingen met de nieuwe gemeente Haaren overeengekomen en doorgevoerd.

Resultaat: een dagelijks bestuur (bestaande uit de voorzitter, secretaris en penningmeester) met leden uitsluitend uit de Essche burgerij. In de stichting is de gemeente bestuurlijk vertegenwoordigd in de personen van de burgemeester van de gemeente Haaren en een vertegenwoordiger van het College of de Raad, beiden als lid.

De laatste jaren is het aantal leden van de Europese Unie enorm uitgebreid, tot 28 leden nu. Dit houdt in dat er meer uitwisselingen zijn en grotere manifestaties. Bestuursleden buiten het Dagelijks Bestuur kunnen nu ook uit de Gemeente Haaren komen, in plaats van uit de Essche burgerij.

Jeannette Zwijnenburg – van der Vliet is als burgemeester delegatieleider bij de jaarlijkse ontmoetingen.

In juli 2004 nam Esch het voorzitterschap van het Charter over voor een periode van 4 jaar van Luxemburg en werd oud-burgemeester Frans Ronnes president van het dagelijks bestuur van het Charter. In 2008 werd Frans Ronnes herkozen als voorzitter voor nog een periode van 4 jaar.

Het voorzitterschap van het Charter is in 2012 overgedragen aan Karl Grammanitsch, de burgemeester van Lassee, Oostenrijk.

Het voorzitterschap van het Charter is in 2018 overgedragen aan Boy Scholtze, Nederland.

Brochure

Klik hier om onze brochure te downloaden.