Algemeen

Voor de organisatie van de grote Manifestatie in 1990 in Esch en voor het in de toekomst verder bevorderen van de Europese uitwisseling werd het Comité “Stichting Esch, Trefpunt in Europa” opgericht. Dit in lijn met de organisatie opzet als bedoeld voor alle landen onder de gemeenschappelijke noemer: “Friends of Europe”.

Bij de samenstelling van het bestuur werd er naar gestreefd om de diverse maatschappelijke geledingen in Esch zo breed mogelijk te laten vertegenwoordigen, aangevuld met een vertegenwoordiger uit het College of de Raad. Dit onder leiding van de burgemeester.

In de praktijk werden tot de gemeentelijke herindeling op 1 januari 1996 de initiatieven t.b.v. de uitwisseling veelal uit het ‘Gemeentehuis Esch’ genomen.

Onderkend werd dat na bovengenoemde datum deze gang van zaken niet meer haalbaar zou zijn. Echter, betrokkenheid en ondersteuning vanuit het nieuwe gemeentebestuur werd wel noodzakelijk geacht.

Vernieuwing van het stichtingsbestuur met dezelfde doelstellingen werd dan ook in de besprekingen met de nieuwe gemeente Haaren overeengekomen en doorgevoerd.

Resultaat: Het resultaat is de opzet zoals we die vandaag de dag nog kennen: een dagelijks bestuur (bestaande uit de voorzitter, secretaris en penningmeester) en voorts een algemeen bestuur dat, naast één of meerdere algemene bestuursleden en een jeugdcoördinator, bestaat uit een gemeentelijke vertegenwoordiging. Het gemeentebestuur benoemt iedere raadsperiode een bestuurlijke vertegenwoordiger vanuit het College of de Raad die zitting neemt in het algemeen bestuur. Daarnaast is de burgemeester adviseur van het bestuur. Deze structuur is gehandhaafd na de gemeentelijke herindeling van 2021, waardoor inmiddels de burgemeester van Boxtel als adviseur van het stichtingsbestuur optreedt. Tevens is de burgemeester delegatieleider bij de jaarlijkse zomerontmoeting.

De laatste jaren is het aantal leden van de Europese Unie enorm uitgebreid, tot 27 leden nu. Vanaf 2019 is het lidmaatschap van het Charter (onder voorwaarden) tevens opengesteld voor deelnemers van buiten de Europese Unie, waardoor het Britse lid Desborough ook na het uittreden van het Verenigd Koninkrijk verbonden kan blijven aan het netwerk dat zij mee op hebben gericht. In totaal heeft het Charter op dit moment dus 28 aangesloten dorpen in 28 landen. Dit houdt in dat er meer uitwisselingen zijn en grotere manifestaties. Het Europese bestuur wordt gevormd door een gekozen Presidium bestaande uit 6 tot 8 personen (de burgemeester van het Franse dorp Cissé is te allen tijde lid van dit bestuur), bijgestaan door een secretariaat en Web- en Social Media Team. Daarnaast is er een Youth Coordination Team, dat de belangen van de jongeren behartigt en verantwoordelijk is voor de uitvoering van jongerenprojecten. Sinds 2009 maakt het Charter bovendien gebruik van Europese Subsidieprogramma’s van de Europese Commissie, waardoor de bijeenkomsten inhoudelijke thema’s hebben en toegewerkt wordt naar concrete resultaten.

In juli 2004 nam Esch het voorzitterschap van het Charter over voor een periode van 4 jaar van Luxemburg en werd oud-burgemeester Frans Ronnes president van het dagelijks bestuur van het Charter. In 2008 werd Frans Ronnes herkozen als voorzitter voor nog een periode van 4 jaar.

Nadat het voorzitterschap zes jaar in handen is geweest van Lassee, Oostenrijk, werd Boy Scholtze in 2018 gekozen tot President van het Charter, waardoor Esch voor de tweede maal het voorzitterschap van het Charter mag dragen.

Brochure

Klik hier om onze brochure te downloaden.